مشاوره حقوقی و کیفری

انجام هر فعلی که مجازات آن در قوانین کیفری آمده است، مشاوره حقوقی کیفری نام دارد.